Lizing.pl - wiedza o leasingu

Rodzaje leasingu - Leasing operacyjny (bie??cy)

Leasing operacyjny to najpopularniejszy rodzaj leasingu na rynku. Obecnie oko?o 80% umw leasingu to umowy leasingu operacyjnego. G?wnymi zalety tej formy leasingu to prostota rozlicze? ksi?gowo-finansowych i korzy?ci podatkowe (tak zwana tarcza podatkowa).
W przypadku leasingu operacyjnego, kosztem uzyskania przychodu jest czynsz inicjalny, raty leasingowe i wszystkie pozosta?e op?aty zwi?zane z leasingiem (raty miesi?czne mog? by? wysokie, a cena wykupu niska. Mo?na te? ustawi? niskie raty, a wysok? cen? wykupu. Umowa leasingowa mo?e wi?c by? elastycznym narz?dziem optymalizacji podatkw). Kosztem uzyskania przychodw leasingobiorcy s? tak?e wydatki na eksploatacje (paliwa, oleju itd.), przegl?dy techniczne, konserwacja, ubezpieczenia, je?eli na podstawie umowy op?aca je korzystaj?cy.
Leasing operacyjny traktowany jest jak us?uga. Podatek naliczany jest od ka?dej op?aty leasingowej w wysoko?ci 22% i podlega odliczeniu przez leasingobiorc? (z pewnymi wyj?tkami - np. samochody osobowe).
W leasingu operacyjnym obowi?zek dokonywania odpisw amortyzacyjnych spoczywa na leasingodawcy.
Leasingobiorca ma prawo wykupi? przedmiot leasingu po up?yni?ciu okresu umowy leasingu. Wysoko?? wykupu zale?y od stawki amortyzacji i okresu leasingu.Wy?lij zapytanie o leasing - WYPE?NIJ FORMULARZ

Z?o?enie zapytania i uzyskanie oferty nie wi??e si? z ?adnymi kosztami!