Leasing Nieruchomo?ci

Leasingu nieruchomo?ci obejmuje ka?dy rodzaj inwestycji komercyjnych. Leasingujemy zarwno nieruchomo?ci z rynku wtrnego jak i nowe.

G?wne atuty Leasingu Nieruchomo?ci to:
leasing operacyjny na okres dziesi?ciu lat. Zasady leasingu finansowego s? ustalane indywidualnie.
mo?liwo?? sp?acania rat leasingowych z czynszw uzyskiwanych od podnajemcw
leasingobiorca nie inwestuje w?asnych ?rodkw
mo?liwo?? uwolnienia zainwestowanego kapita?u (leasing zwrotny)
r?ne rodzaje leasingu (operacyjny, finansowy)

Leasing nieruchomo?ci jest coraz bardziej popularn? us?ug? na polskim rynku. Korzysta z niego coraz wi?cej firm. Dzi?ki leasingowi nieruchomo?ci, firma nie anga?uje du?ych nak?adw na nabycie nieruchomo?ci. Istotnym plusem leasingu nieruchomo?ci s? te? zalety podatkowe. Przy leasingu zwrotnym nieruchomo?ci przedsi?biorstwo mo?e te? uwolni? zamro?ony kapita?, ktry mo?na wykorzysta? na finansowanie innych inwestycji.Wy?lij zapytanie o leasing - WYPE?NIJ FORMULARZ

Z?o?enie zapytania i uzyskanie oferty nie wi??e si? z ?adnymi kosztami!