Leasing Maszyn i Urz?dze?

Leasing maszyn i urz?dze? podniesie konkurencyjno?? Twojej Firmy. Pozwoli powi?kszy? moce produkcyjne oraz poprawi? jako?ci produkcji. Najwa?niejsze jednak jest to, ?e sfinansujesz inwestycje kapita?em obcym, bez konieczno?ci anga?owania swoich pieni?dzy. Leasingujemy du?e linie technologiczne jak i ma?e maszyny, bez wzgl?du na ich warto?? i miejsce zakupu (rwnie? z zagranicy).


G?wne atuty Leasingu Maszyn i urz?dze? to:
r?ne rodzaje leasingu (operacyjny, finansowy, zwrotny)
leasingujemy nowe i u?ywane maszyny i urz?dzenia
niska warto?? wp?aty w?asnej
leasing w r?nych walutach PLN, CHF, EUR, JPY
zabezpieczenie leasingu przy pomocy weksla in blanco
finansujemy starsze przedmioty leasingu
umowa leasingowa nawet na 60 miesi?cy
sp?ata bie??cych rat z przychodw, a nie opodatkowanych zyskw


Wy?lij zapytanie o leasing - WYPE?NIJ FORMULARZ

Z?o?enie zapytania i uzyskanie oferty nie wi??e si? z ?adnymi kosztami!