Lizing.pl - Faktoring

Faktoring

Faktoring to rodzaj działalności finansowej polegającej na wykupie nie przeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw, należnych im od odbiorców z tytułu dostaw towarów lub usług, połączony z finansowaniem klientów oraz świadczeniem na ich rzecz dodatkowych usług. Sprawdź ofertę:

 Faktoring jest rodzaj transakcji handlowych, wykształciły się one w praktykach anglosaskich instytucji finansowych i w rozwiniętej już postaci przeniesiono je do europy kontynentalnej w latach pięćdziesiątych XX wieku. Jest to tak naprawdę pośrednictwo handlowe, w którym wyspecjalizowana instytucja finansowa (z reguły spółka z udziałem banku) nabywa w drodze cesji od przedsiębiorstw niewymagalne roszczenia o zapłatę kwot należnych im z tytułu prowadzonej działalności, zwłaszcza ze sprzedaży.

Podsumowując, dla prowadzącego działalność, faktoring to ściąganie należności w jego imieniu przez zewnętrzną instytucję.

Usługa faktoringu, w związku z "kryzysem", cieszy się w Polsce coraz lepszą renomą i wzrasta liczba firm zainteresowanych jej wykorzystaniem. Rok do roku, obroty w faktoringu pokazują tendencje wzrostową.