Lizing.pl - Faktoring

Faktoring

Faktoring to rodzaj dzia?alno?ci finansowej polegaj?cej na wykupie nie przeterminowanych wierzytelno?ci przedsi?biorstw, nale?nych im od odbiorcw z tytu?u dostaw towarw lub us?ug, po??czony z finansowaniem klientw oraz ?wiadczeniem na ich rzecz dodatkowych us?ug. Sprawd? ofert?:Faktoring jest rodzaj transakcji handlowych, wykszta?ci?y si? one w praktykach anglosaskich instytucji finansowych i w rozwini?tej ju? postaci przeniesiono je do europy kontynentalnej w latach pi??dziesi?tych XX wieku. Jest to tak naprawd? po?rednictwo handlowe, w ktrym wyspecjalizowana instytucja finansowa (z regu?y sp?ka z udzia?em banku) nabywa w drodze cesji od przedsi?biorstw niewymagalne roszczenia o zap?at? kwot nale?nych im z tytu?u prowadzonej dzia?alno?ci, zw?aszcza ze sprzeda?y.

Podsumowuj?c, dla prowadz?cego dzia?alno??, faktoring to ?ci?ganie nale?no?ci w jego imieniu przez zewn?trzn? instytucj?.

Us?uga faktoringu, w zwi?zku z "kryzysem", cieszy si? w Polsce coraz lepsz? renom? i wzrasta liczba firm zainteresowanych jej wykorzystaniem. Rok do roku, obroty w faktoringu pokazuj? tendencje wzrostow?.